НовиниЗАПОВЕД № РД-07-218 / 16.04.2020 г.


Относно: ПРОМЯНА В ДНЕВНИЯ РЕЖИМ в СУ „Назъм Хикмет“ с.Медовец, считано от 21.04.2020г.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.257, ал.1 и ал.2, чл.258, ал.1 от ЗПУО, чл.31, ал.1 от Наредба № 15/ 2019 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти,Наредба № 43 за профилактика и контрол на разпрoстранение на заразни заболявания, заповеди и указания на МОН, МЗ, РЗИ, Община и обявена извънредна ситуация в условията на епидемично разпространение на COVID- 19 и преминаване на обучение от разстояние в електронна среда от 16.03.2020г.

Н А Р Е Ж Д А М:

ПРОМЯНА В ДНЕВНИЯ РЕЖИМ

И ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕЛЕТРОННА СРЕДА,

СЧИТАНО ОТ 21.04.2020г.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ЧАС - 20 минути в начален етап

                                                                                       30 минути в прогимназиален и гимназиален етап                                           

МЕЖДУЧАСИЕ                                                                                                         10 МИНУТИ

ОБЕДНА ПОЧИВКА                                                                                                  60 МИНУТИ

 

Начален етап                                                              Прогимназиален и гимназиален етап

1 час      09.00ч. – 09.20ч.                               1 час    09.00ч. – 09.30ч.                            

2 час      09.30ч. – 09.50ч.                               2 час    09.40ч. – 10.10ч.

3 час      10.00ч. – 10.20ч.                                3 час  10.20ч. – 10.50ч.        

4 час      10.30ч. – 10.50ч.                             4 час   11.00ч. – 11.30ч.

5 час      11.00ч. – 11.20ч.                               5 час   11.40ч. – 12.10ч.

6 час      11.30ч. – 11.50ч.                               6 час   12.20ч. – 12.50ч.

ЦОУД  12,00ч.-15,30ч.                                   7 час 13.00ч. – 13.30ч.

                                                                           ЦОУД 14.30ч.

                                                            

 

На 16.03.2020 г., в 8,30 ч. стартира електронно обучение за учениците по утвърдената учебна програма,учениците продължават с обучението от 21.04.2020г. от 9.00ч.

Обучението се извършва чрез платформа на школо и др. различни електронни платформи,електронна поща, социални мрежи.

Електронното присъствие на учениците е задължително. Участието им в процеса на обучение се документира.

Заповедта да се доведе за сведение и изпълнение на всички учители, ученици и техните родители чрез сайт, ел.поща и социалните медии.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

Невин Кадир

Директор на СУ»Назъм Хикмет»

с.МедовецПрикачени файлове:

- Вижте в оригинал
Всички права запазени! ©СУ Назъм Хикмет
Suzara web design