НовиниГрафик за работа в онлайн среда


На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО,чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето и заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България и във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г.на Народното събрание на Република България извънредно положение в Република България

                                                           I.НАРЕЖДАМ:

   1. Всички педагогически специалисти да преминат към работа от дома за изпълнение на служебните им задължения за реализация на дистанционно обучение на учениците, на които преподават. За работен ден се счита ден, в който са отработени пет часа дневно, свързани с подготовка на материали, нужни за дистанционно обучение, провеждане на електронни уроци, онлайн консултации с ученици и родители, проверка на тестове и контролни работи. Дистанционното обучение да се организира от всеки учител, включително учителите в групите за целодневна организация на учебния ден и учителите по физическо възпитание и спорт чрез възможностите на училището, други безплатни платформи за онлайн срещи и конференции, както и чрез възможностите на социалните мрежи чрез групите на класовете, а също така и вайбър групите на класовете. Всеки учител сам определя съобразно необходимостта дали ще преподава ново учебно съдържание или ще затвърждава вече изучено учебно съдържание.


2. При невъзможност педагогическите специалисти да извършват работата си от дома, да изпълняват служебните си задължения в помещенията на училищна сграда при засилена дезинфекция. Задължително използват лични предпазни средства.

3.Помощният персонал да изпълнява служебните си задължение в условия на разположение на работодателя като задължително по график да има на работа в училище минимум един хигиенист за извършване на дезинфекционни дейности съгласно разписания алгоритъм.

4. Административният персонал – ЗАТС, домакин, главен счетоводител да преминат към работа от дома при възможност, при невъзможност да изпълняват служебните си задължения в училище при засилен режим на дезинфекция на работните помещения. Задължително използват лични предпазни средства.


 5. Служителите, които изпълняват своите задължения в училищната сграда при пристигане в училище полагат подписа си в присъствена книга за всеки работен ден.6. Педагогическите специалисти отчитат работното си време чрез отчет ежедневно  в края на работния ден и го представят на директора онлайн.

                                                II. ЗАБРАНЯВАМ:

1. Достъпа на ученици, родители и външни посетители в сградата на училището. Препоръчвам комуникацията със и между служителите да се осъществява по телефон и/или e-mail, електронен дневник, социални мрежи и др. В случай на неотложна необходимост външни лица ще бъдат допускани до сградите, след като служителят от училището получи потвърждение по телефон от директора.

2. Допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в учебните сгради.

Настоящата заповед влиза в сила от 16.03.2020 година и се прилага до 29.03.2020 година или второ нареждане. Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти чрез официалния канал за комуникация от администраторите.

  Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично!   Невин Кадир:
  Директор на СУ“Назъм Хикмет“
   С.Медовец
Всички права запазени! ©СУ Назъм Хикмет
Suzara web design