В училището се обучават ученици от с. Медовец и от пет села, в които няма училище:

с. Лопушна, отстоящо на 5 км., с. Поляците, отстоящо на 6 км., с. Струя отстоящо на 24 км., с. Камен дял, отстоящо на 12 км., с. Партизани, отстоящо на 10 км.. гр. Дългопол, отстоящо на 25 км.

     За учебната 2016/2017 година в училището ни се обучават 10 ученици под 16 годишна възраст, което ни дава мотива да бъдем определени като средищно училище.

     В материално-техническата база има разкрито столово хранене. Има 12 класни стаи, два компютърни кабинета, специализиран кабинет, кабинет трактори и автомобили, физкултурен салон и открита спортна площадка с игрища по футбол, хандбал и баскетбол.Новини


З А П О В Е Д РД-07-211/30.03.2020г.

З А П О В Е Д
РД-07-211/30.03.2020г.
На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО,чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето и заповед...повече


Промяна седмично разписание

ЗАПОВЕДповече


Г Р А Ф И К За провеждане на дейности в електронна среда на СУ“Назъм Хикмет“ с.Медовец

повече

График за работа в онлайн среда

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО,чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето и заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра...повече


Заповед РД-07-207

На основание чл. 259, ал1 от ЗПУО, чл. 63, ал. 1, ал.4 и ал. 5 от Закона за здравеопазването и заповед РД-01-124/13.03.2020г. за...повече


Съобщения

Данни за контакт

СОУ”НАЗЪМ ХИКМЕТ”
Директор: Невин Исмаил Кадир

с. МЕДОВЕЦ, общ. ДЪЛГОПОЛ, обл. ВАРНА
ул.Първа №22,
тел.0517-52-081
Всички права запазени! ©СУ Назъм Хикмет
Suzara web design